دکتر محمد حسن طالبیان

چهارشنبه، 5 آذر 99

الگویی برای محله

دکتر محمد حسن طالبیان،در بازدیدی از خانه اردیبهشت اودلاجان، احیا و مرمت آن را ستودند و در دفتر خاطرات خانه نوشتند:

“کار سخت و بی نظیری که فقط با عشق و با همت والا به دست آمده و خود به الگویی برای مرمت و احیای مرکز تاریخی تهران تبدیل شده است…”