سه‌شنبه 25 شهریور 1399

بارقه‌های امید

خانه اردیبهشت اودلاجان میزبان دکتر کاوه علی‌اکبری، رییس سازمان نوسازی تهران بود. دیداری صمیمی و کارشناسانه. پس از بازدید کامل خانه و بده‌بستان فکری در خصوص چگونگی مرمت و احیای خانه، میهمان ارجمند خانه، از سر لطف، کلامی چند در دفترِ نظرات خانه نوشتند. «چنین اقداماتی، بارقه‌های امید در دل انسان نسبت به آینده تهران روشن کرده و مدیران و سیاستگذاران شهری را به گسترش و تداوم چنین کارهایی دلگرم و مصصم می‌کند».