فرمان آرا در خانه اردیبهشت اودلاجان

دوشنبه 28 مهرماه 1399

بهمن فرمان‌آرا در خانه اردیبهشت اودلاجان

استاد بهمن فرمان آرا،به همراه امیر اثباتی، و با میزبانی فرهادی توحیدی،ساعاتی را در خانه اردیبهشت اودلاجان گذراندند و برنامه هایی برای کار مشترک ریختند که خبرش را به زودی خواهیم شنید.

فرمان آرا از فعالیت های خانه هم آگاه شد و در مورد انتشار نشریه"اردیبشهت اودلاجان"به طنز گفت:این کار فقط از عهده یک دیوانه بر می آید،کار هر عاقلی نیست!