محد سالاری،علی محمد سعادتی

چهارشنبه، 30 مهر 99

سالاری: حالمان خوب شد!

دکتر محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر، و دکتر علی‌محمد سعادتی، شهردار منطقه دوازده تهران، میمان خانه اردیبهشت اودلاجان بودند.

بازدید کامل، شنیدن قصه کشف و شهود رموز خانه و یافتن تاریخ و سرشت آن، حاصل این بازدید بود. دکتر سالاری در دفتر خاطرات خانه نوشت:

« حالمان خیلی خوب شد که در محل بنای تاریخی اردیبهشت اودلاجان حضور پیدا کردیم. فرایند و پروسه احیای این بنا حکایت از ارزش نگاه متعالی و فاخر پیشینان ما دارد که در این شهر ساکن بودند»