نوروز یکهزار و چهارصد خورشیدی

“چهچه”

کنار پنجره غوغایی است

و برگ‌های تاک

بی اعتنا به فصل، شکفتن می‌گیرند.

از شعر “صبح” منوچهر آتشی