جمعه 28 شهریور 99

یادگار صدراعظمِ مشروطه!

مهندس جهانگیر پیرنیا، نتیجه میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله، صدراعظمی که امضای فرمان مشروطیت را از مظفرالدین‌شاه گرفت، به همراه استاد عبدالعلی سلطانی، مجموعه‌دار حقوق‌شناس ایران، میهمان خانه اردیبهشت اودلاجان بودند. افتخاری شایسته برای خانه. آقای سلطانی گنجینه منحصربفرد از اسناد تاریخ معاصر ایران، به ویژه اسناد یگانه خاندان پیرنیا را دارد و بخشی از آن‌ها را در دفتر کار خود به نمایش گذاشته.
تنها شخصیت خاندان مشیرالدوله پیرنیا در ایرانِ حال حاضر، در دفتر خاطرات ما نوشتند «دیدن زحمات برای حفظ و بازسازی بناهای قدیمی که بعضا در شرف تخریب بودند، شعفی ناگفنتی در وجودم ایجاد کرد که گذشت ساعات را احساس نکردم».
استاد سلطانی هم نوشتند: «. . . به اتفاق دوست بزرگوارم، جناب آقای مهندس جهانگیر پیرنیا ابن ابوالقاسم‌بن حسن‌بن نصرالله مشیرالدوله، صدراعظم مردم‌دوست و نیک‌فطرتِ همراه و همدل مردم در نهضت مشروطیت. . . به بنای تاریخی پامنار. . . آمدیم. . . »