شماره ۱۳. چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی

سلام- چه کنیم برای محله؟ خیلی ساده و بی‌تعارف، می‌توان گفت و قبول کرد «حال محله خوب نیست». بسیاری از خانه‌ها خالی و مهجور افتاده یا محل شب‌گذرانی و اتراق افراد آسیب‌دیده شهر هستند. بسیاری از خانه‌های خوب قدیمی در اشغال کارگاه‌های خرد و انباری است. بسیاری از خانه‌ها به مبلغی بسیار ناچیز به اجاره…

Continue reading شماره ۱۳. چهارشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ خورشیدی