شادباش سال نو خورشیدی

نوروز یکهزار و چهارصد خورشیدی "چهچه" کنار پنجره غوغایی است و برگ‌های تاک بی اعتنا به فصل، شکفتن می‌گیرند. از شعر "صبح" منوچهر آتشی