شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،

سلام- موزه‌های محله‌ای همه ما با نام و موضوع موزه آشنا هستیم. در ایران خود ما، موزه‌های متنوع و زیادی وجود دارد. برخی از موزه‌ها عام و جامع هستند، مثل موزه ایران باستان؛ برخی تخصصی و موضوعی، مثل موزه ثبت یا موزه پست. برخی موزه‌ها هم موردی و خاص هستند، مثل موزه هنرهای معاصر تهران.…

Continue reading شماره ۴. چهارشنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۸ خورشیدی،