دلسوختگان شهر

دوشنبه 20 مرداد 1399 مهندس ابوالحسن میرعمادی (معمار خوش‌سابقه)، دکتر جمال اطهاری (شهرساز و استاد دانشگاه)، آقای اسماعیل آزادی (سردبیر «مشاور»، ارگان جامعه مهندسان مشاور ایران) و فرهاد توحیدی (فیلم‌نامه‌نویس) میهمان ارجمند خانه اردیبهشت بودند تا به بهانه ناهارِ کارگاهی، گپی بزنیم درباره بافت تاریخی و امکان‌های متنوعی که که در پیش رو می‌تواند باشد.…

Continue reading دلسوختگان شهر