تاریخچه

سرشت و سرنوشت خانه اردیبهشت اودلاجان خانه کوچه آقا موسی، خانه پیاب/ تهرانیان/ خانه میرزا محمد ناظرآشنایی نخستین   «خانه اردیبهشت اودلاجان» ترجمه امروزی خانه‌ای قدیمی است در کوچه آقاموسی، پامنار، که در اسناد اداری شهرداری به نام «خانه کوچه آقاموسی» ثبت است و در معدود نوشته‌های مربوط به «خانه‌های تهران» به «خانه پیاب» معروف است.…

Continue reading تاریخچه